PDF algemene voorwaarden Khaima tenten

Artikel 1 Definities
Verhuurder : Mooietenten.nl tentenverhuur gevestigd: Wolhoeksestraat 3a, 6662 PH Elst

Huurder : iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;

Overeenkomst : de schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, danwel bij gebreke daarvan de factuur of leveringsbon.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en op iedere Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Huurprijs

4.1 tenten en accessoires: alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

4.2 Voor het bezorgen en/of afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen Verhuurder en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding. Bij bezorg of afhalen wordt dit bedrag verdubbeld, bij bezorgen en afhalen verviervoudigd.

Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering

5.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen, voor zover de op grond van artikel 7 te betalen borgsom niet toereikend is. Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.

5.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.

5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 120.- Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.6 Indien de Huurder 15 werkdagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 30% van de huurprijs. Annuleert de Huurder tussen 15 en 10 werkdagen voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringskosten 40% van de huurprijs. Annuleert de Huurder 9 werkdagen of korter voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringkosten 75% van de huurprijs. Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf blijft de gehele huurprijs verschuldigd.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

6.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag na 12:00 uur. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag voor 12:00 uur. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming op de werkplek afgeleverd.

6.3 Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens van Verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.

6.4 De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verhuurder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verhuurder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verhuurder zijn verstrekt, heeft verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de huurder in rekening te brengen. € 50.- per uur vertraging.

6.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verhuurder is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verhuurder kenbaar behoorde te zijn.

6.6 Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan huurder toerekenbaar is.

Artikel 7 Borg

Huurder is aan Verhuurder een borg verschuldigd, welke door de Verhuurder wordt vastgesteld. De borg wordt verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikel 5.1, 6.3 en 10.3 van deze algemene voorwaarden. De borg minus eventuele te verrekenen kosten wordt binnen 10 werkdagen na inleveren huurmaterialen terug betaald.

Artikel 8 Verzekeringen

8.2 De tenten zijn verzekerd voor transport-, brand- en stormschade. Met uitzondering van de spantenten deze zijn niet verzekerd. Voor aanvullende dekkingen dient de Huurder zelf zorg te dragen.

Artikel 9 Reklames

9.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.

10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.

10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 11 overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen, vertragingen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

11.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11.4 Onder overmacht wordt ook verstaan: stormachtig weer, windkracht 6 of meer, of windstoten van meer dan windkracht 6. De verhuurder kan dan besluiten om niet over te gaan tot het bouwen van tenten. De huurder heeft dan een betalingsverplichting van 50% van de huurprijs.

Artikel 12 Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

- Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;

- na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 13 Geschilbeslechting en Rechtskeuze

13.1 De rechter in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3 Op elke overeenkomst tussen verhuurder en de verhuurder is Nederlands recht van toepassing

Artikel 14. Incassokosten

14.1 Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. In ieder geval is huurder in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

14.2 Indien verhuurder hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van verhuurder.

Artikel 15 Huisregels De huisregels zijn onderdeel van onze algemene voorwaarden

15.1 Huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde vanaf het moment dat de mensen van Mooietenten.nl weer vertrokken zijn. De huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor het gehuurde gedurende de huurperiode Alle toegebrachte schade, ook door derden, zal worden hersteld en in rekening gebracht bij de huurder. Wanneer de goederen onherstelbaar beschadigd zijn of vermist worden, dan zal de nieuwwaarde in rekening worden gebracht bij de huurder.

15.2a Huurder zal de voor hem geldende brandweervoorschriften naleven.

15.2b De huurder is op de hoogte van het feit dat de tenten niet brandvertragend geïmpregneerd of enigszins brandvertragend zijn behandeld tenzij u een certificaat van behandeling met brandvertragende middelen heeft ontvangen van de verhuurder.

15.3 Geen ander dan de mensen van Mooietenten.nl zetten de tent op of breken de tent af, tenzij anders afgesproken

15.4 De mensen van Mooietenten.nl zetten de tent veilig op, veranderingen aan de constructie of verankering na het vertrek van de mensen van Mooietenten.nl is niet toegestaan.

15.5 Er mag niets aan het tentdoek bevestigd worden op welke manier dan ook. Het tentdoek is wit, pas op met versieringen die afgeven. Crêpepapier is uit den boze.

15.6 Alle verhuurde goederen worden schoon en droog bij u afgeleverd, deze dienen na de verhuurperiode ook weer schoon en droog worden ingeleverd. Zoniet dan worden de schoonmaakkosten en de droogkosten bij de huurder in rekening gebracht. De tenten worden wel nat ingenomen mits deze schoon zijn.

15.7 De ondergrond moet geschikt zijn voor het slaan van haringen (90 cm diep), Huurder is verantwoordelijk voor schade ontstaan door het slaan van haringen.(zie artikel 6.4 van de algemene voorwaarden)

15.8 De tenten van Mooietenten.nl zijn over het algemeen canvas spantenten, deze dienen na een weersomslag door de huurder grondig gecontroleerd te worden en zonodig ook opnieuw aangespannen.

15.9 De tenten van Mooietenten.nl zijn over het algemeen canvas spantenten. Vele dienen als schaduwtent in de woestijn. Hierdoor zijn ze niet gebouwd op het regenachtige klimaat in Nederland. Tijdens langdurige regenval kan het voorkomen dat de tenten op de naden gaan lekken.

15.10 De Tenten worden alleen opgezet op een harde ondergrond of op gras of wit zand. Niet op een donkere grondsoort, klei of een ondergrond die bij regen in modder verandert.

15.11 Bij het opzetten op een harde ondergrond, zoals klinkers of stoeptegels, rekent verhuurder € 50,- extra toeslag. De huurder geeft verhuurder toestemming om de bestrating te verwijderen. De Huurder is verantwoordelijk voor de schade ontstaan door het verwijderen of terug plaatsen van bestrating.

15.12 Opbouw en afbreek tijden zijn in overleg met huurder overeengekomen, wachttijden die optreden door verkeerde planning van huurder worden doorberekend aan huurder à € 50,- per uur. (Zie art 6.4 van de algemene voorwaarden)

15.13 Tapijten, tafeltjes en kussens worden alleen verhuurd bij een houten ondergrond.

15.14 Het terrein moet bereikbaar zijn voor een bestelbus, de tent wordt opgezet d.m.v. het omhoogtrekken met de bus. Voor of achter de tent moet dus plaats zijn om de bus te positioneren voor het omhoog rijden van de tent. Reken hiervoor extra ruimte voor of achter de tent. Bij twijfel neem ruim van tevoren contact op met de mensen van khaima. +31 655773941 Wanneer door gebrek aan ruimte de omhoog rijd methode niet gebruikt kan worden, is er hulp nodig van 3-5 stevige vrijwilligers van de huurder bij het opzetten. Dit verschilt per tent.

15.16 Het plaatsen van tenten is inclusief opbouwen en afbreken, exclusief het inrichten en demonteren van het interieur in de tent(en), tenzij anders overeengekomen. Voor inrichten rekenen wij € 50,- per uur.

15.17 De tenten dienen leeg te zijn, en de omgeving goed bereikbaar op het tijdstip dat de huurder aangeeft wanneer en afgebroken kan worden. (Zie ook art. 15.12 van de huisregels)